มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412239034
นายอภิสิทธิ์ ใบทับทิม

6412239037
นางสาวกชกร นันทสาร

6412239038
นางสาวกนกรดา ต่ายไทย

6412239039
นางสาวจิรารัตน์ บุญวงษ์

6412239040
นางสาวณริน สีนิน

6412239041
นางสาวณัฐชยา คลังระหัด

6412239042
นางสาวทิพวรรณ เขียวสอาด

6412239043
นางสาวทิวาวรรณ เพชรทอง

6412239044
นางสาวนัฐธิดา ชมภู่

6412239045
นางสาวน้ำฝน มงคล

6412239046
นางสาวผกามาศ ลอยลม

6412239047
นางสาวพันธิสา ผ่องเเผ้ว

6412239048
นางสาวเพ็ญพิชชา นนสาลี

6412239049
นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์อุต

6412239050
นางสาวเรืองลาวัลย์ สินธุชัย

6412239051
นางสาววรกานต์ หาชัย

6412239052
นางสาววริศรา ปิ่นทอง

6412239053
นางสาววริศรา พินิจทะ

6412239054
นางสาวศิริประภา สุริยะ

6412239055
นางสาวศิริฤทัย บัวบุญ

6412239056
นางสาวศุภาวรรณ สิงห์ลอ

6412239057
นางสาวสโรชา สุขเลิศ

6412239058
นางสาวสโรชา สุขสงค์

6412239059
นางสาวสุภัสสร เจริญวิบูลย์พันธ์

6412239060
นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์พันธ์

6412239061
นางสาวอนุรัตน์ สงค์ประเสริฐ

6412239062
นางสาวอรวรา คูโบต้า

6412239063
นางสาวอลิสา ทองหลิ้ม

6412239064
นางสาวอัฉรา นาสี

6412239065
นายโกศัลษ์ ตุลัยยานนท์

6412239066
นายณัฐภาส ช่างคำ

6412239067
นายธนพล กลางจันทรา

6412239068
นายบุญนำ คำหอม

6412239069
นายสิทธิชัย พุ่มรักซ้อน

6412239070
นายอรรถพล ด้วงทั่ง

6412239071
นายอาทิตย์ อิ่มจิน

6412239072
นางสาวจามจุรี สิงห์ทอง