มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412247001
นางสาวฐิติญาพัฒน์ กันหนองขาม

6412247002
นางสาวนันทิพร ฟองสังข์

6412247003
นางสาวศิรภัสสร วงษ์ใหญ่

6412247004
นางสาวสุปรียา อินทร์โอภาศ

6412247005
นางสาวอรกัญญา เพียขันที

6412247006
นางสาวอรรถฌาวดี สอนจีน

6412247007
นายชัยบดินทร์ ฝอยทอง

6412247008
นายณัฐกานต์ ทองแตม

6412247009
นายณัฐดนัย บุญแท่ง

6412247010
นายณัฐวุฒิ สุยะใจ

6412247011
นายเทวรัตน์ จันติ

6412247012
นายธนภัทร เกิดปั้น

6412247013
นายธีรพงศ์ หอมชื่น

6412247014
นายธีรภัทร์ พงษ์ประยูร

6412247015
นายนครินทร์ พรมแสง

6412247016
นายนัฐพล สีผง

6412247017
นายบัญญพนต์ เอมสวัสดิ์

6412247018
นายพงศธร หล่อฐานนท์

6412247019
นายพัชรพงศ์ โคตรสวรรค์

6412247020
นายพิทักษ์ พูลพจน์

6412247021
นายรัฐนันท์ งามสอาด

6412247022
นายวิบูลย์ ทรงสวัสดิ์วงศ์

6412247023
นายวีรเชษฐ์ สายสิงห์เทศ

6412247024
นายสิทธิพร บุญเฟื่อง

6412247025
นายสุขสวัสดิ์ ราชา

6412247026
นายสุทธิชัย วงษา

6412247027
นายอนุชิต กลิ่นชื่น

6412247028
นายธนา หว่างเชนทร์