มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412268001
นางสาวณัฐพร สังข์ศรี

6412268002
นายธนกฤต เจิมสุขอำไพกุล

6412268003
นายธนพล รังกาวงษ์

6412268004
นายธารณรัฐ ยิ้มมา

6412268005
นายวิสา ดาราน้อย