มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412272001
นางสาวชาลิสา คุ้มสา

6412272002
นางสาวธัญญารัตน์ ตระกูลสา

6412272003
นางสาวนีรชา พุ่มชะบา

6412272004
นางสาวอรณิชชา ต้อนไล่

6412272005
นายกัมพล เนียมสำฤทธิ์

6412272006
นายโกศล บุญช่วย

6412272007
นายชัชยุทธ ดวงตา

6412272008
นายทรงกลด อ่ำศรี

6412272009
นายธนดล สนสี

6412272010
นายธนบูรณ์ มั่นชื่น

6412272011
นายธนากร ฟูตุ้ย

6412272012
นายนพเกล้า มากด่าน

6412272013
นายนพรัตน์ ทองทัพ

6412272014
นายพงษธรณ์ วงศ์กองแก้ว

6412272015
นายพศวัต เกตุปั้น

6412272016
นายวีรภัทร อาจบัว

6412272017
นายสมรัก สิทธิ์ผิน

6412272018
นายสุทธิพงษ์ พรมเดช

6412272019
นายสุทธิพจน์ ด่อนแผ้ว

6412272020
นายสุรชา ซาพรม

6412272021
นายอวิรุทธ์ สิงห์กลิ่น