มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412254001
นางสาวกัญชลี เสือแพร

6412254002
นางสาวกัญญารัตน์ ด่านขุนทศ

6412254003
นางสาวกัณฐิกา โทจำปา

6412254004
นางสาวกัลยรัตน์ เสนานุช

6412254005
นางสาวครองขวัญ ดิษทับ

6412254006
นางสาวจิรัชญา สายสร้อยจีน

6412254007
นางสาวจิรารัตน์ ศรีท้วม

6412254008
นางสาวจุฑาทิพย์ หล่ออินทร์

6412254009
นางสาวจุฬาลักษณ์ โพธิ์เรือง

6412254010
นางสาวณัฐนรี หมื่นชำนาญ

6412254011
นางสาวณัฐวรรณ สีสุโท

6412254012
นางสาวธนวันต์ จันทะคุณ

6412254013
นางสาวนิธิภรณ์ เพ็งอ้น

6412254014
นางสาวนิศากร เอื้องอ้าย

6412254016
นางสาวพรชนก การะเกตุ

6412254017
นางสาวพรสินี นากอก

6412254018
นางสาวพัชพร เปี่ยมชาวนา

6412254019
นางสาวแพรวา เลิญไธสง

6412254020
นางสาวภริดา หมายมั่น

6412254021
นางสาวมณฑิตา ทองอยู่

6412254022
นางสาวมาลินรัตน์ โตแป้น

6412254023
นางสาวลลิตภัทร พาพันธ์

6412254024
นางสาววรรณรดา เงี้ยวเกิด

6412254025
นางสาววริศรา วาปีเน

6412254027
นางสาวศิริรัตน์ พุกเนียม

6412254028
นางสาวศิริวรรณ คงกล้า

6412254029
นางสาวศุภร จันทะคุณ

6412254030
นางสาวหฤทัย ทับจีน

6412254032
นางสาวอริสรา นวมครุฑ

6412254033
นางสาวอริสา ป้อศิริ

6412254034
นายจักรพรรดิ พุทธจง

6412254035
นายสหรัฐ เกิดผาสุข

6412254036
นายอรรถชัย คงคา

6412254081
นางสาวธนาภรณ์ สายแสน