มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412254037
นางสาวกนกวรรณ พิลาเกิด

6412254038
นางสาวกัญญานัฐ ปานมี

6412254039
นางสาวกัลยา เพ็ชร์น่วม

6412254040
นางสาวจันจิรา โม้เอม

6412254041
นางสาวจิรัชญา บุปผา

6412254042
นางสาวจุฑาทิพย์ เติบโต

6412254043
นางสาวเจนจิรา แจ่มแก้ว

6412254044
นางสาวชณัฐดา จันทร์น้ำคบ

6412254045
นางสาวญาณิศา บำเพ็ญ

6412254046
นางสาวณัฐภัสสร พรานระวัง

6412254047
นางสาวธันย์ชนก พิมพา

6412254048
นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญต่าย

6412254049
นางสาวนนลณีย์ แก้วแจ้ง

6412254050
นางสาวนพณัฐ เพ็งท่าโรง

6412254051
นางสาวปณิตา หลวงชื่น

6412254052
นางสาวพรธิชา รุ่งปัจฉิม

6412254053
นางสาวพิมลวรรณ ผลบุญเรือง

6412254054
นางสาวพิยดา ขันทวิเศษ

6412254055
นางสาวเพชรปาณี ชาตพุทธิ

6412254056
นางสาวเพชรรัตน์ ถาพันธุ์

6412254057
นางสาวภานุมาศ เกยุระพันธ์

6412254058
นางสาวมานิตา มงคลล้ำ

6412254059
นางสาววณิชา กองสงค์

6412254060
นางสาววรดา แก้วทองหลาง

6412254061
นางสาววรรณภรณ์ ทองแพง

6412254062
นางสาววรัญญา โสภา

6412254063
นางสาววิลาสินี เป้งทา

6412254064
นางสาวเวธนี มาสอน

6412254065
นางสาวสุชาดา มากเจียม

6412254066
นางสาวสุพรรณี ลอยมา

6412254067
นางสาวอนัญญา เพ็ชรนารถ

6412254068
นางสาวอมรรัตน์ ฟันวิลาศ

6412254069
นางสาวอุไรวรรณ ยิ้มเครือทอง

6412254070
นายฐิติวัฒน์ ดีใจ

6412254071
นายพลพล ตามณี

6412254072
นายอภิไชย บุญชิด

6412254143
นางสาวภัทราพร ทองเพชร