มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412254015
นางสาวปารียา อาวรณ์

6412254073
นางสาวกรรณิการ์ จันทะคุณ

6412254074
นางสาวชญาดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์

6412254075
นางสาวชาลิสา แหงมงาม

6412254076
นางสาวญานิกา ประเสริฐสังข์

6412254077
นางสาวณัฏฐพร จูอ๊อต

6412254078
นางสาวณัฐวิภา ชูหน้า

6412254079
นางสาวดารารัตน์ เกิดใจบุญ

6412254080
นางสาวทันตะวัน ธูปทอง

6412254082
นางสาวนงลักษณ์ อนุวงศ์ประพันธ์

6412254083
นางสาวนริศรา อบเชย

6412254084
นางสาวนันทิพร บุญคง

6412254085
นางสาวปัญจรัตน์ เอี้ยงมณี

6412254086
นางสาวปัณณพร พรมแก้วสี

6412254087
นางสาวปาริฉัตร มาอยู่

6412254088
นางสาวพรณิชา มูคำ

6412254089
นางสาวพิชญาพิน บำรุงศรี

6412254090
นางสาวพิชามญชุ์ วังคีรี

6412254091
นางสาวพิมพ์ไพลิน สรรพช่าง

6412254092
นางสาวมณีรัตนา คันธุรัตน์

6412254093
นางสาวมลทิตา รอดบุญ

6412254094
นางสาวรัตติพร แว่นทอง

6412254095
นางสาวลักษิกา วังทัน

6412254096
นางสาววรรณพร คำอ่าง

6412254097
นางสาววารัตดา ไกรสังข์

6412254098
นางสาวสุทธิดา ศรีกุล

6412254099
นางสาวสุทัตตา โกลาหะฬะ

6412254100
นางสาวสุธาสินี ดวงจันทร์

6412254101
นางสาวสุนิษา กล่ำสามเรือน

6412254102
นางสาวสุภัสชา กาโล

6412254103
นางสาวสุภัสสร กาโล

6412254104
นางสาวอัญชิสา กะมุทา

6412254106
นายคมชาญ อยู่เครือ

6412254107
นายณัชพล เลี่ยมตระกูล

6412254137
นางสาวอนันตญา พร้อมดี