มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412254105
นายกิตติกวิน สุวรรณปาน

6412254108
นางสาวกัลยรัตน์ ขัดสาย

6412254109
นางสาวกาญจนา สังข์แก้ว

6412254110
นางสาวจิรัชยา ชัยวันดี

6412254112
นางสาวชญานิศ ชานุวัจน์

6412254113
นางสาวชวัลรัตน์ พุทธรุณ

6412254114
นางสาวณวภรณ์ นิ่มมานะ

6412254116
นางสาวนัดดาวรรณ พัฒนโพธิ์

6412254117
นางสาวนันธิดา ฤทธิทิศ

6412254118
นางสาวบงกชพร สุขเจริญ

6412254119
นางสาวบัณฑิตา ฮะวังจู

6412254120
นางสาวบุญณิภาภรณ์ อินแบน

6412254121
นางสาวเบญญาภา ศรีบุญ

6412254122
นางสาวปภัศรา อารีรมย์

6412254123
นางสาวพอฤทัย สุทธสุริยะ

6412254124
นางสาวพัชรพร โพธิ์กลาง

6412254125
นางสาวภัทรสุดา ชมภูวิเศษ

6412254126
นางสาวภัสสร ทองวิเชียร

6412254127
นางสาวภาวินี แก้วพลงาม

6412254128
นางสาวมยุรฉัตร จันดา

6412254129
นางสาวมาลัยรัตน์ นาคขาว

6412254130
นางสาวลัคนา แซ่ว่าง

6412254131
นางสาววรรณิภา มาอิน

6412254132
นางสาววลัยพรรณ ขำขาว

6412254133
นางสาวศุภานิท บัวทิม

6412254134
นางสาวสโรชา ขัดสาย

6412254135
นางสาวสุภัชชา งามบุญฤทธิ์

6412254136
นางสาวสุรีย์นิภา นันตา

6412254138
นางสาวอริสา ทาทอง

6412254139
นางสาวอินทิรา ปัญญาสอน

6412254140
นายยุทธศาสตร์ เดชเเพ

6412254141
นายศุภโชค สุดซื่อ

6412254142
นายศุภวิชญ์ ขำสุวรรณ