มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412426001
นางสาวชลธิชา พวงมะปราง

6412426002
นางสาวชุติมา แสงทอง

6412426003
นางสาวณัฏฐ์กฤตา คงสุข

6412426004
นางสาวธิดาพรรณ์ สง่าทรัพย์

6412426005
นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิ์เจริญ

6412426006
นางสาวประวีณา ครุธศรี

6412426007
นางสาวปาณิศา สุวรรณไพรัตน์

6412426008
นางสาวพรนภัส เขียนรุ่งโรจน์

6412426009
นางสาวพิชญา ถาวรกูล

6412426010
นางสาวพิราพร เชื้อดี

6412426011
นางสาวแพรพร รุ่งแสงยศ

6412426012
นางสาวภราดา อินวรรณา

6412426013
นางสาวภัทรพร เพ็ชรกลม

6412426014
นางสาวยุพารัตน์ พรมพิมาย

6412426015
นางสาววราภรณ์ กรพรหม

6412426016
นางสาววัชรีย์ คุ้มเถื่อน

6412426017
นางสาวศศิพร บุญทัน

6412426018
นางสาวศุภาวรรณ แก้วประเสริฐ

6412426019
นางสาวสไบนาง บวบมี

6412426020
นางสาวอนรรฆวี บัวหลวง

6412426021
นางสาวอรอุมา อินทะวัน

6412426022
นางสาวอริศรา แบบอย่าง

6412426023
นายกิตติภพ สุขเจริญ

6412426024
นายเกียรติศักดิ์ สภักดี

6412426025
นายคุณานนท์ คำอินทร์

6412426026
นายจตุพล อ่องเมือง

6412426027
นายเจษฎากร ใจพันธ์

6412426028
นายฐิติโชติ ซ่อนกลิ่น

6412426029
นายณัฐนันท์ ชินคีรี

6412426030
นายณัฐพล พยัคฆ์น้อย

6412426031
นายณัฐภูมิ วงษ์นุ่ม

6412426032
นายเทอดชัย ดาวแดน

6412426033
นายธนธร คำอาบ

6412426034
นายธนพล สุขวัฒน์

6412426035
นายธนพัฒน์ กระแย้ม

6412426036
นายธราธิป สมสารี

6412426037
นายธีรภัทร์ วงศ์นิล

6412426038
นายธีรภัทร แจ้งประสิทธิ์

6412426039
นายนเรศ แสนใจ

6412426040
นายบริพัตร์ ชมพักตร์

6412426041
นายปัณณวัฒน์ สีผาโดด

6412426042
นายปัณณวิชญ์ วงค์ทับทิม

6412426043
นายพงศธร แสงทอง

6412426044
นายพลพล ทองอยู่

6412426045
นายพีรภัทร มั่นปาน

6412426046
นายภูมินทร์ ลือรินทร์

6412426047
นายรัฐศาสตร์ ปรากฎวงศ์

6412426048
นายวชรพล พิมพ์สราญ

6412426049
นายวิชญ์พล สนธิ

6412426050
นายวุฒิชัย หลวงเทพ

6412426051
นายสิทธิชัย ฉ่ำศรี

6412426052
นายสิริโชค เหง้าสารี

6412426053
นายสุริยา ศักดี