มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412426054
นางสาวกมลรัตน์ เลขะสันต์

6412426055
นางสาวกัญญารัตน์ แสงอ่วม

6412426056
นางสาวกานต์พิชา จันทโรจน์

6412426057
นางสาวชญานิศ ดีธงทอง

6412426058
นางสาวชนกวรรณ หอมนาน

6412426059
นางสาวฐิติมา จิตมั่น

6412426060
นางสาวณัฐชฏา เอื้อเฟื้อพันธ์

6412426061
นางสาวณัฐสุดา บุญญาฤทธิ์

6412426062
นางสาวณัฐสุภา แก้วทัพ

6412426063
นางสาวนรีรัตน์ เขียวเรือง

6412426064
นางสาวปนัดดา โชคบุญเรือง

6412426065
นางสาวแพรวา เอี่ยมต่อ

6412426066
นางสาวภัทฉราวดี มานะกุล

6412426067
นางสาวภุมรินทร์ เนตรอ่อน

6412426068
นางสาวมาริษา สาริยันต์

6412426069
นางสาวเมธิดา วุฒิพงค์

6412426070
นางสาวรดาธร มาเขียว

6412426071
นางสาวรัชนีกร จันทร์พงษ์

6412426072
นางสาวศศิประภา พรมจิ๋ว

6412426073
นางสาวศิริวรรณ จันทร์เล็ก

6412426074
นางสาวสันต์หทัย กาเรียน

6412426075
นางสาวสิริกัญญา ทิพยกมลพันธ์

6412426076
นางสาวสุพิชญา แสวงหา

6412426077
นางสาวสุมานี จันทร์ทรง

6412426078
นางสาวสุวรรณรัตน์ จำปาทัศน์

6412426079
นางสาวอลิตา ปรีวัน

6412426080
นางสาวอวัศยา เรื่อศรีจันทร์

6412426081
นายณภสิช นาครัตน์

6412426082
นายณภัทร นิ่มจันทร์

6412426083
นายทักษิณ วงษ์นิยม

6412426084
นายธรรมรงค์ไชย ทองเงิน

6412426085
นายธรรมรัตน์ แสนสิกัน

6412426086
นายธีรภัทร เทียนมี

6412426087
นายนภัทร ภากุดเลาะ

6412426088
นายบูรพา อ่อนน่วมน้อย

6412426089
นายปฏิภาณ แก้วสะเทือน

6412426090
นายพงศ์พิเชษฐ์ อ่องเพ็ง

6412426091
นายไพรัตน์ พลโท

6412426092
นายภีรดล อุ่นเรือน

6412426093
นายมณฑล เพ็ชรนิล

6412426094
นายยุทธนา อิ่มชา

6412426095
นายรัฐชานนท์ มานา

6412426096
นายเลิศพิพัฒน์ ไพรสิงห์

6412426097
นายวรกิจ บุญรอด

6412426098
นายวิชญ์พล พันกลั่น

6412426099
นายวิศวะ มารัตน์

6412426100
นายสรภพ นบนอบ

6412426101
นายสรวิชญ์ ทองอินทร์

6412426102
นายสราวุฒิ มีพร้อม

6412426103
นายสหรัฐ อินต๊ะเสน

6412426104
นายสาธิต คำรักษ์

6412426105
นายสุรเดช แสงน้อย

6412426106
นายเอกพล นาคเถื่อน