มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412427001
นางสาวกมลภัทร อยู่สวัสดิ์

6412427002
นางสาวกุสุมา วิมล

6412427004
นางสาวขวัญแก้ว พยอม

6412427005
นางสาวขัติยารัตน์ แก้วโลมา

6412427006
นางสาวจตุพร บุญชุ่ม

6412427007
นางสาวชนัญธิดา บุญเลิศ

6412427008
นางสาวณัฏฐณิชา ยอดภักดี

6412427010
นางสาวธนิตา จันลิ

6412427011
นางสาวธัญวรัตน์ แดงมี

6412427012
นางสาวนงลักษณ์ สุธรรม

6412427013
นางสาวนวรัตน์ แนวโปธา

6412427014
นางสาวปภัสรา คำหอม

6412427015
นางสาวปรวรรณ แก้วทะ

6412427016
นางสาวเพชรนันท์ ครองพวก

6412427017
นางสาวภิญญดา ลิ้มตระกูล

6412427018
นางสาววรัญญา เชี่ยวชาญ

6412427019
นางสาววิมลสิริ กุลพัฒน์จิรกุล

6412427020
นางสาววิไลลักษณ์ หอมทอง

6412427021
นางสาวศรุตยา ทองกรณ์

6412427022
นางสาวศศิวิมล โพธิ์พุ่ม

6412427023
นางสาวศิริรัตน์ ธูปนิ่ม

6412427024
นางสาวศิริวรรณ น้อยประเสริฐ

6412427025
นางสาวสุธีมน พรมที

6412427026
นางสาวสุนิสา หมอนคุด

6412427027
นางสาวสุภัสสร เพ่งกิจ

6412427028
นางสาวอุษณียาภรณ์ ม้วนทอง

6412427029
นายคเณศวร ทิพย์สละ

6412427030
นายคีรินทร์ กองจุ้ย

6412427031
นายชคัตบดี อาจหาญ

6412427032
นายญาณวัฒน์ เนียมเอม

6412427033
นายทัศสุระ เกิดช่าง

6412427034
นายธีรทัช เพ็งบุญ

6412427035
นายธีรศักดิ์ อ่อนละมูล

6412427036
นายลัทธภัทร น้อยลา

6412427037
นายวสิน ฤทธิ์ศล

6412427038
นายศุภวิชญ์ อยู่คง

6412427039
นายสมรักษ์ ด่านจิระมนตรี

6412427040
นายสายธาร หนูหอม

6412427041
นายสิทธิวัฒน์ จีนภักดี

6412427042
นายสิรภัทร ศิริรัตน์

6412427043
นายเอกกมลชัย วงษ์ตาผา

6412427044
นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์แก้ว