มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412614001
นางสาวจิดาภา พรมวงษ์

6412614002
นางสาวจิรัชญาวรรณ รัตนพันธ์

6412614003
นางสาวชาลิสา พินิจภาระ

6412614004
นางสาวณัชชา เปี่ยมบุญ

6412614005
นางสาวณัฐชา สุภาพ

6412614006
นางสาวนัฎนรี กุลฉิม

6412614007
นางสาวพรลักษณ์ สกุลเฮง

6412614008
นางสาวพัชรี แก้วทอง

6412614009
นางสาวภัคธร กัลยาศิริ

6412614010
นางสาวเมธิณี เหมือนครุฑ

6412614011
นางสาวรวิวรรณ เจริญผล

6412614012
นางสาวรุ่งนภา สังข์เอี่ยม

6412614013
นางสาววรรณฑิรา พรหมประพันธ์

6412614014
นางสาวศศิวิมล คงขาว

6412614015
นางสาวอัสมา อนันตรไพบูลย์

6412614016
นางสาวอารีวรรณ ดาผะเดิม

6412614017
นายกฤษฎา เสือชาวนา

6412614018
นายกิตติ แสนบุญเลิง

6412614019
นายกิตตินันท์ ก้อนทอง

6412614020
นายจินุพงษ์ รอดโพธิ์

6412614021
นายณัฐพล สุขสวัสดิ์

6412614022
นายทศธร ไชยพูน

6412614023
นายธีรภัทร ทิพโสต

6412614024
นายธีรภัทร พรมนำ

6412614025
นายนนทกร ศรีจันทร์วงศ์

6412614026
นายนเรศ เจริญศิลป์

6412614027
นายปิยพงษ์ หมั่นการ

6412614028
นายวีรภัทร เรือนวงค์

6412614029
นายวีระศักดิ์ อุดมสุข

6412614030
นายสรศักดิ์ รอดเพ็ชร

6412614031
นายสุริยา คำโบสถ์

6412614032
นายอนันต์ เรืองอุไร