มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412428001
นางสาวจิณณพัต ทิพย์ดวงตา

6412428002
นางสาวชวิสรา พุ่มพวง

6412428003
นางสาวชุลีพร บัวเอี่ยม

6412428004
นางสาวดุจเดือน แสงตะวัน

6412428005
นางสาวนิสารัตน์ ฤทธิ์เนติกุล

6412428006
นางสาวบุษกร ศรีบุญ

6412428007
นางสาวพรไพลิน ยะถา

6412428008
นางสาวพิมพ์วิมล สอนแก้ว

6412428009
นางสาวรพีพรรณ รังกระโทก

6412428010
นางสาวรัชชาเกตุ ครุฑคง

6412428011
นางสาวรัตนาวรรณ ป้องเส้า

6412428012
นางสาววรรณวิษา สุขเกษม

6412428013
นางสาวศิริลักษณ์ ทรัพย์อุดม

6412428014
นางสาวศุภสุตา มั่นปาน

6412428015
นางสาวสุดารัตน์ นิระติใส

6412428016
นางสาวสุพรรณณี กล้าหาญ

6412428017
นางสาวสุภารัตน์ แก้วดี

6412428018
นางสาวอาทิตยา ปิ่นณรงค์

6412428019
นายณัฐพล หินอ่อน

6412428020
นายนฐพงศ์ กันทอง

6412428021
นายสยามเพชร อ่อนบึงพร้าว