มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412244001
นางสาวกนกศรี ศรีบุญเรือง

6412244002
นางสาวเขมศิริ สุภานิตย์

6412244003
นางสาวจณิสตา แท่นทอง

6412244004
นางสาวจิราพัชร กิจพิชัย

6412244005
นางสาวชาลินี พยัคฆ์

6412244006
นางสาวณัฐธิดา กันแตง

6412244007
นางสาวตวงทิพย์ พุ่มพวง

6412244008
นางสาวธนพร ทองคำ

6412244009
นางสาวธัญญลักษณ์ ไกรเมฆ

6412244010
นางสาวปาณิสรา ไกรทอง

6412244011
นางสาววิภาดา พุ่มยิ้ม

6412244012
นางสาววิมลมณี บัวโต

6412244013
นางสาวศศิกานต์ แก้วจวนตา

6412244014
นางสาวสุชาดา สีทา

6412244015
นายเกียรติพงศ์ หาญกล้า

6412244016
นายจรัสทวี ภูขำ

6412244017
นายจิรภัทร์ สุขพัฒน์

6412244018
นายนิกูล ทับกลิบ

6412244019
นายภาณุวัฒน์ มีชัย

6412244020
นายภูชิต โคตรสุวรรณ

6412244021
นายภูเบศ บุญสุข

6412244022
นายวุฒิชัย ทองเดช

6412244023
นายศาศวัต ชัยรัตน์