มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415224001
นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง

6415224002
นางสาวกัญญารัตน์ ชุมภูงาม

6415224003
นางสาวจุฑามาศ เจริญพร

6415224004
นางสาวจุฑารัตน์ เทียมเนียม

6415224005
นางสาวธันย์ชนก ไพรสูน

6415224006
นางสาวปริญญาพร ขุมเพชร

6415224007
นางสาวรุจิราภรณ์ จิตติธารัตน์

6415224008
นางสาวสุภางค์สิริ ขันทอง

6415224009
นางสาวอดิศา ลำเจียก

6415224010
นางสาวอภิญญา ทองคำ

6415224011
นายเกียรติศักดิ์ วงษ์อัยการ

6415224012
นายเจษฎา มณีนัน

6415224013
นายชนาธิป แซ่ตั้ง

6415224014
นายชัยวัฒน์ ปรึกไธสง

6415224015
นายไชยวัฒน์ ด้วงบาง

6415224016
นายธนกฤต สิทธิ

6415224017
นายนพดล ป้อมแก้ว

6415224018
นายนภัทร พรหมสุทธิ์

6415224019
นายปฏิภาณ เกษราช

6415224020
นายปิยะบุตร ชมจินดา

6415224021
นายพงศธร ประสาทสิทธิ์

6415224022
นายพงศ์ศิริ สิงห์โต

6415224023
นายพีรวิชญ์ พวงทอง

6415224024
นายพุฒิพงษ์ ปานโท้

6415224025
นายภคณัฐ ไกรลาศ

6415224026
นายภควัต กลิ่นแย้ม

6415224027
นายภาสกร แตงเอี่ยมใหญ่

6415224029
นายวชิรพล อินตาพวง

6415224030
นายวัชรพงษ์ อินธิรัก

6415224031
นายวิชยุตม์ แก้วชื่น

6415224032
นายศักราช เวียงทอง

6415224033
นายอดิศร กอนจันทร์

6415224034
นายอภิสิทธิ์ ชูสุวรรณ

6415224035
นายอภิสิทธิ์ เฒ่าเง้า

6415224036
นายอภิสิทธิ มนกลมเมฆ

6415224037
นายอรรถพันธ์ มูลฟู