มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415603001
นางสาวกัญญาณัฐ อินจันทร์

6415603002
นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์มา

6415603003
นางสาวจารุมน สีโห้มี

6415603004
นางสาวฉัตรติยา พูลเกษร

6415603005
นางสาวณัตินี เนาวพันธ์

6415603006
นางสาวทวินันท์ จั่นจีน

6415603007
นางสาวนิราวดี คำสละ

6415603008
นางสาวรดา เสนานุช

6415603009
นางสาวรัชนีกร มีนาคุ้ม

6415603010
นางสาวรัตติกา จันทะคุณ

6415603011
นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริพรนันทนา

6415603012
นางสาวเวธกา นวลทิม

6415603013
นางสาวสิริยากร เดชแฟง

6415603014
นางสาวสุธิตา รุ่งเรือง

6415603015
นางสาวอรษา โสะอ้น

6415603016
นายนิสิต ถนอมพันธุ์รักษ์

6415603017
นายวีรพงษ์ เพ็งเพชร