มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415606001
นางสาวกนิษฐา ธนพิบูลชัย

6415606002
นางสาวกัญญารัตน์ อยู่ทิพย์

6415606003
นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญด้วง

6415606004
นางสาวกุลณัฐ วงจันทร์

6415606005
นางสาวชลธิชา ยอดทองคำ

6415606006
นางสาวชลิตา ติดชัย

6415606007
นางสาวธนัชพร สีหากุล

6415606008
นางสาวนวลพรรณ แก้วทา

6415606009
นางสาวปนัดดา ทับเรือง

6415606010
นางสาวประภัสสร ภู่ทอง

6415606011
นางสาวปริชาติ สวนม่วง

6415606012
นางสาวเปรมกมล อินทหอม

6415606013
นางสาวภัณฑิรา เผือดจันทึก

6415606014
นางสาวภัทรลดา จันทร์คีรี

6415606015
นางสาววนิดา มั่นคง

6415606016
นางสาววรรณพร ขาลอ่อน

6415606017
นางสาววริศรา สนทอง

6415606018
นางสาววาสนา โกรกสำโรง

6415606019
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเหล่า

6415606020
นางสาวศุภกร พึ่งนาม

6415606021
นางสาวสุทธิดา ทรงเจริญ

6415606022
นางสาวเสาวนีย์ เสาแบน

6415606023
นางสาวแสงนภา อ่อนทา

6415606024
นางสาวอภิญญา โพธิ์ทอง

6415606025
นางสาวอภิสรา บ่อทอง

6415606026
นางสาวอริสรา ทาใจ

6415606027
นางสาวอริสรา มหาพันธ์

6415606028
นางสาวอริสา ฉ่ำเฉื่อย

6415606029
นางสาวอาภัสรา อินทเสน

6415606030
นายเกริกพล เกิดเกตุ

6415606031
นายวรวิทย์ บุญเจริญ

6415606032
นายศุภกิตต์ สวรรค์อำนวย

6415606033
นายสรวิศ ศรีวิราช

6415606034
นายสุชาติ บุตรคำ