มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415602001
นางสาวกนกภรณ์ อินทะเสน

6415602002
นางสาวกัญญา เกตุหัวร้อง

6415602003
นางสาวกุลปรียา สินเอี่ยม

6415602004
นางสาวจารุวรรณ บดีรัฐ

6415602005
นางสาวจินดามาตร์ แป้นดี

6415602006
นางสาวจิรญาภา สายยาว

6415602007
นางสาวจิรัชยา จริยะสุนทรดี

6415602008
นางสาวจุฑาทิพย์ โหกรัด

6415602009
นางสาวจุฑามณี สีกุม

6415602010
นางสาวฉันทิกา พระวงวัน

6415602011
นางสาวชมพูนุช แหวนเงิน

6415602012
นางสาวชลธิชา จำนงค์ภักดี

6415602013
นางสาวฐาปนี ปฐมธรรมการ

6415602014
นางสาวณัฐชา ภูจุ้ย

6415602015
นางสาวธัญญรัตน์ ม่วงมันดี

6415602016
นางสาวนันถรัตน์ รอบรู้

6415602017
นางสาวนิตยา วิเชียรวรรณ์

6415602018
นางสาวนิศารัตน์ รอดทรัพย์

6415602019
นางสาวบุษยา บางวัน

6415602020
นางสาวเบญจวรรณ เพิ่มปัญญาทรัพย์

6415602021
นางสาวปณิดา พุ่มเขียว

6415602022
นางสาวพรรวษา ด้วงทอง

6415602023
นางสาวพรหมชนก รัตนสุวรรณ

6415602024
นางสาวพิมพ์ชนก เมืองแก้ว

6415602025
นางสาวเพชรรัตน์ มินิพันธ์

6415602026
นางสาวรพีพรรณ โสพรม

6415602027
นางสาวรัชดาพร ทวีสุข

6415602028
นางสาวรัตนากร หมู่อุบล

6415602029
นางสาวลดาวัลย์ อยู่แสง

6415602030
นางสาววรรณพร เส็งสิน

6415602031
นางสาววริศรา เสนีโสด

6415602032
นางสาววิไลวรรณ ราชขวัญ

6415602033
นางสาวศศิวิมล เกตุจ้อย

6415602034
นางสาวสิรินดา เจษฎาวุฒิ

6415602035
นางสาวสุภัสสร ขำดี

6415602036
นางสาวสุวพร เพ็งผล

6415602037
นางสาวสุวิมล แก้วเกิด

6415602038
นางสาวอัจฉรา แซ่บ้วน

6415602039
นายไกรเดช แผลงไพรี

6415602040
นายณัฐนนท์ จรัสพิริยโชค

6415602041
นายปรเมศ สุดสงวน

6415602042
นายสันทัด เพชรประดับ

6415602043
นายสิทธิกร ประเจิดสกุล

6415602044
นายสิทธิชาติ พราหมณ์โม

6415602045
นาย ประธาร สนิทพันธ์