มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415622001
นางสาวเกศรินทร์ กันสังข์

6415622003
นางสาวจิตรเลขา แย้มเกิด

6415622004
นางสาวจิรประภา อ่องแดง

6415622005
นางสาวนิตยา อ้นกระโทก

6415622006
นางสาวพรรณธิดา ฮะเฮง

6415622007
นางสาวพิมพ์นิภา คำหล้า

6415622008
นางสาววิชุดา ทองถัน

6415622009
นางสาววิภวานี จันทร์ทอง

6415622010
นางสาวศศิกานต์ เกตุสุวรรณ์

6415622011
นางสาวศิริวรรณ เหล่าต้น

6415622012
นางสาวศุภาพร บุญทอง

6415622013
นางสาวสุจิตรา ผิวพรรณ

6415622014
นางสาวสุภัสสรา กล่ำงิ้ว

6415622015
นางสาวอรนิชา พาปาน

6415622016
นางสาวอริสา สกุลเกิด

6415622017
นางสาวอักษราภัคร คล้ายเมือง

6415622018
นางสาวอุพัทษา สุขารมณ์

6415622019
นางสาวเอื้ออารี พรามนาค

6415622020
นายกันตภณ มัดจุ

6415622021
นายชลสิทธิ์ บำรุงแคว้น

6415622022
นายธนนันท์ สิมตะมะ

6415622023
นายธนาธร บุญโท

6415622024
นายธีรภัทร์ สีฉิม

6415622025
นายนริศ สุขสถิตย์

6415622026
นายนันทกร ไกรพัฒนพงศ์

6415622027
นายปฏิพัทธิ์ ลอยเวหา

6415622028
นายปรเมศวร์ หงษ์กิติ

6415622029
นายประพัสสน พรมอินทร์

6415622030
นายปัญญากร แซ่ด่าน

6415622031
นายพชรพล คนหลัก

6415622032
นายเพชรรัตน์ อ่อนน้อม

6415622033
นายภัทรพล สิทธิเขตการ

6415622034
นายสรวิศ คชนิล

6415622035
นายอภิรักษ์ วิเชียรสรรค์

6415622036
นายอภิสิทธิ์ สบายวงษ์

6415622065
นายวัชรมน สมกำเนิด