มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415622002
นางสาวขวัญชนก โทวิวัฒนานนท์

6415622037
นางสาวกุลกันยา สีเสือ

6415622038
นางสาวธัญเรศ นรรัตน์

6415622039
นางสาวธิดารัตน์ พานไทย

6415622040
นางสาวพิมพ์วิภา พิมพล

6415622041
นางสาวพิยดา ครุธโม

6415622042
นางสาวภัทรวรรณ นาคสุทธิ

6415622043
นางสาวภารวี ไทยวิจิตร

6415622044
นางสาวรุ่งทิพย์ ใจสุข

6415622045
นางสาวละออทิพย์ จงแต่งกลาง

6415622046
นางสาวลัดดาวรรณ จันประตูมอญ

6415622047
นางสาววรรณิศา ทิมวงค์ม่อม

6415622048
นางสาวสุดารัตน์ ขจรภิรมย์

6415622049
นางสาวสุนทรียา คงกลาง

6415622050
นางสาวอรัญญา จักร์เข็ม

6415622051
นางสาวอำไพ ชีรอด

6415622052
นางสาวอุไรวรรณ แจ่มใส

6415622053
นายคมปฏิพัศฌ์ จันงิ้ว

6415622054
นายคมสันต์ ทองดี

6415622055
นายณัฐกานต์ ใจทน

6415622056
นายธนทัต เฉลิมศักดิ์

6415622057
นายธนพนธ์ ช้างคง

6415622058
นายธนัทเสฏฐ์ เศรษฐโชติเดชา

6415622059
นายนัฐพงศ์ ทับทอง

6415622060
นายพงศกร สินสมุทร

6415622061
นายพัสกร มิขุนทด

6415622062
นายภัทรพล จันทร์ศุภวิบูลย์

6415622063
นายภาสกร บัวทอง

6415622064
นายวรัญญู พุ่มโพธิ์ทอง

6415622066
นายวุฒิพงศ์ ทองเทศ

6415622067
นายสหัสวรรษ ธิมิตร

6415622068
นายสุรชัย ฟักเอม

6415622069
นายอนุวัฒน์ นาต๊ะ

6415622070
นายอนุวัฒน์ บัวส้ม

6415622071
นายอิทธิพัทธ์ นิ่มนงค์

6415622072
นายกรแก้ว สารีชัย