มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415615001
นางสาวกนกพร พาเภา

6415615002
นางสาวกนกรัตน์ เคนพละ

6415615003
นางสาวกมลชนก คล้ายวิเชียร

6415615004
นางสาวกันยารัตน์ อิ่มแจ้

6415615005
นางสาวชญานี กิติยานุภาพ

6415615006
นางสาวชณัฐฎา ผอบงา

6415615007
นางสาวชินานารถ สีสด

6415615008
นางสาวชุตินันท์ สลับสี

6415615009
นางสาวญาณิศา นงนุช

6415615010
นางสาวฐาปนา สร้อยระหงษ์

6415615011
นางสาวฐิตาภา วันเที่ยง

6415615012
นางสาวณัฐกิตย์ สามเกษร

6415615013
นางสาวณัฐณิชา บัวเผื่อน

6415615014
นางสาวณัฐธิดา กันทา

6415615015
นางสาวณัฐนรี พิมสี

6415615016
นางสาวดารารัตน์ คงอ้วน

6415615017
นางสาวดาราวลี โตแป้น

6415615018
นางสาวธิดารัตน์ แป้นเมือง

6415615019
นางสาวนฤภร กลิ่นเมือง

6415615020
นางสาวนัฐวรรณ พิษณุนาวิน

6415615021
นางสาวนารากุล แสงศักดิ์

6415615022
นางสาวปนัดดา สุภา

6415615023
นางสาวปวีณนุช แย้มพราย

6415615024
นางสาวปัทมา พรมคำ

6415615025
นางสาวเปรมฤทัย ปานมณี

6415615026
นางสาวพาฝัน เกตุเพชร

6415615027
นางสาวเพ็ญศิริ เขียววัดจันทร์

6415615028
นางสาวรพีพร เร้าเกษตร

6415615029
นางสาววิจิตรา บัวงาม

6415615030
นางสาวโศภพิศ พึ่งพาพุทธธรรม

6415615031
นางสาวสาธินี จันทร์บก

6415615032
นางสาวสุจิตรา วันรักชาติ

6415615033
นางสาวสุภัสสรา ขำดี

6415615034
นางสาวสุมิตรา บุษบา

6415615035
นางสาวอัญชิสา คงเนตร

6415615036
นายธนาธิป ประทิศ

6415615037
นายบรรณพสิษฐ์ จำรัส

6415615038
นายพรพิพัฒน์ หลวงแสน