มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415615039
นางสาวกมลวรรณ เผ่าคนชม

6415615040
นางสาวกิ่งฉัตร สิงห์คาร

6415615041
นางสาวชนาภรณ์ แก้วสอาด

6415615042
นางสาวณัฐนันท์ น้อยพงษ์

6415615043
นางสาวดาราบุษย์ สีเทศ

6415615044
นางสาวทิพย์ประภา คุ้มสุพรรณ

6415615045
นางสาวนราธิป แก้วผง

6415615046
นางสาวนันทิชา มาทำมา

6415615047
นางสาวปทุมมา ศุภสีห์

6415615048
นางสาวปารวีร์ สุทนิคม

6415615049
นางสาวปิ่นสุดา ปิ่นทอง

6415615050
นางสาวปิยธิดา นันเขียว

6415615051
นางสาวปิยนุช บุตรเพชร

6415615052
นางสาวพรธิชา ชินคำ

6415615053
นางสาวพรนิภา โพธิ์นา

6415615054
นางสาวเพ็ญสินี สุขเกิด

6415615055
นางสาวลักขณา ทับแสง

6415615056
นางสาววชิราพรรณ ปางแก้ว

6415615057
นางสาววาสนา สีม่วง

6415615058
นางสาววิกานดา มาดี

6415615059
นางสาวศศิชา นิลมณี

6415615060
นางสาวศศิตา ลามแก้ว

6415615061
นางสาวศศิธร ท้ายรอด

6415615062
นางสาวศศิธร เอี่ยมคง

6415615063
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์งาม

6415615064
นางสาวศิริลักษณ์ พุกละออ

6415615065
นางสาวสุภัสสร บางศรี

6415615066
นางสาวฬุจิราภรณ์ ปานประเสริฐ

6415615067
นางสาวอภัสรา ปานันท์

6415615068
นางสาวอรดา เนาว์แสง

6415615069
นางสาวอรดา องอาจ

6415615070
นางสาวอรียา ส่งเมา

6415615071
นางสาวอัยรดา วงษ์ด่อน

6415615072
นางสาวอาริษา จันทรวงค์

6415615073
นางสาวอาริสา สิงหเดช

6415615074
นายนภัส เกิดศรี

6415615075
นายภูริทัต ยอดเกตุ