มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 5
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415615076
นางสาวกนกพร กันแสง

6415615077
นางสาวกรวรรณ พุ่มภู่

6415615078
นางสาวกัญญาวีร์ กราวทอง

6415615079
นางสาวกุลสตรี กระหนกงาม

6415615080
นางสาวขนิฐา บุญราช

6415615081
นางสาวจิตติกานต์ บุญขัน

6415615082
นางสาวจุธาทิพย์ ปิ่นม่วง

6415615083
นางสาวเจนจิรา เปรมปรี

6415615084
นางสาวชลิตา แปรพิมพา

6415615085
นางสาวณัฐธยาน์ วงละคร

6415615086
นางสาวทิพวรรณ เเพงกระโทก

6415615087
นางสาวธนาภรณ์ รักษา

6415615088
นางสาวนริศรา วังคีรี

6415615089
นางสาวนัฐฐา ยอดสมใจ

6415615090
นางสาวนันติยา จันทร์อยู่

6415615091
นางสาวน้ำฝน กันยาประสิทธิ์

6415615092
นางสาวพรวลัย คงชู

6415615093
นางสาวพิริยพร พิจารณ์

6415615094
นางสาวภัทรปภา บูรณะเจริญกุล

6415615095
นางสาวมรกต สิมมาก

6415615096
นางสาวมัสยา จงมีสัตย์

6415615097
นางสาวลักษมณ อ้นทิม

6415615098
นางสาววนิดา แตงเส็ง

6415615099
นางสาววรรณภา สอนท่าโก

6415615100
นางสาววาสนา บางแดง

6415615101
นางสาววิชิตา เมฆโต

6415615102
นางสาวศิรินภา บุบผาพันธ์

6415615103
นางสาวสโรชา ไพรเงิน

6415615104
นางสาวสุกัญญา ภูมิดี

6415615105
นางสาวสุธิตา คำภาปล้อง

6415615106
นางสาวสุนิสา ฉุยคำ

6415615107
นางสาวเสาวลักษณ์ คงถนอม

6415615108
นางสาวเสาวลักษณ์ พินเมือง

6415615109
นางสาวอาทิตยา อนุฤทธิ์

6415615110
นางสาวอาทิติยา ฟักสูงเนิน

6415615111
นายวุฒิพงษ์ พันธ์แก้ว

6415615112
นายสุพจน์ ซื่อแท้