มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 6
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415615113
นางสาวกมลพรรณ เคียงข้าง

6415615114
นางสาวกัญญาพัชร ปุ่นปาน

6415615115
นางสาวจุฑารัตน์ สาเขตร์

6415615116
นางสาวช่อฟ้า หลงทอง

6415615117
นางสาวชิดชนก จีนย้าย

6415615118
นางสาวชุติมา พุ่มเนตร

6415615119
นางสาวฐานิกา สุภาวงษ์

6415615120
นางสาวทัศนา วงศกนิษฐ

6415615121
นางสาวธิดารัตน์ ศรีอุดร

6415615122
นางสาวนพศร บางศรี

6415615123
นางสาวนรินธร บัวลา

6415615124
นางสาวนริศรา หิมโสภา

6415615125
นางสาวนิศรา นันทะแพทย์

6415615126
นางสาวนิศานาถ สะสร้อย

6415615127
นางสาวนุชนารถ สายจันทร์จอม

6415615128
นางสาวบุณยานุช รุ่งสัมฤทธิ์

6415615129
นางสาวปนัดดา เส็งสอน

6415615130
นางสาวปัทฐพร ยศปัญญา

6415615131
นางสาวปัทมา ราชทรัพย์

6415615132
นางสาวพัชราภา ละอองนวล

6415615133
นางสาวพิมลวรรณ ศรีสร้อย

6415615134
นางสาวเพ็ชรรัตน์ สกุลณี

6415615135
นางสาวมัชฌิมา แสงนภากาศ

6415615136
นางสาวรสสุคนธ์ มั่งมี

6415615137
นางสาววิยะดา อินเลี้ยง

6415615138
นางสาวศิริลักษณ์ รอดเพชร

6415615139
นางสาวสิริขวัญ ปัญญา

6415615140
นางสาวสุดารัตน์ เหล็กสิงห์

6415615141
นางสาวสุภัทสรา กองเทียม

6415615142
นางสาวสุภาวัลย์ ม่วงไตร

6415615143
นางสาวสุรีรัตน์ บางเบิด

6415615144
นางสาวอทิตยา สังข์สุวรรณ

6415615145
นางสาวอนัญญา โพธิ

6415615146
นางสาวอินทิรา เหล็กสิงห์

6415615147
นายณัฐพล สุทธิรักษ์

6415615148
นายธนากร วรรณพงษ์

6415615149
นายสีหราช จันทรังศรี