มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415239001
นางสาวลฎาภา สรรคพงษ์

6415239002
นางสาวอัจฉรา พานทองเกล้า

6415239003
นายก้องสกุล ยิ้มใย

6415239004
นายจีรวัฒน์ บ่องเขาย้อย

6415239005
นายโดมทอง มีเต่าให

6415239006
นายปิยะณัฐ ชุ่มชอบ

6415239007
นายภาณุวัฒน์ ครุธแก้ว

6415239008
นายรัตนกุล รังเพชร

6415239009
นายศรัณย์ กรวดนอก

6415239010
นาย ธนนท์ กลิ่นภู่