มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415247001
นางสาวชนัญธิดา พลอยงาม

6415247002
นางสาวชรินรัตน์ มาแจ้ง

6415247003
นางสาวชัญญภัทร สุคนธชาติ

6415247004
นางสาวนภชล จารุรัตนพงศ์

6415247005
นางสาวมลวิภา เกิดสำราญ

6415247006
นางสาวสิรามล คำรังษี

6415247007
นางสาวสิริธิดา ทาทิพย์

6415247008
นายกฤชณรงค์ นาคใย

6415247009
นายเกียรติศักดิ์ พรมกลิ้ง

6415247010
นายชยธร กอกเผือก

6415247011
นายชัยวัฒน์ มีการ

6415247012
นายชานน บุญถึง

6415247013
นายณัฐกานต์ โพธิ์ทอง

6415247014
นายดรัณภพ สุขหนุน

6415247015
นายเดชา บางยิ้ม

6415247016
นายธรรพ์ณธร สนธิเทศ

6415247017
นายธีระโชติ แก้วคำฟู

6415247018
นายนครินทร์ ถนัดกิจ

6415247019
นายนรบดี บางศรี

6415247020
นายปุณยวีย์ ศรีมนทา

6415247021
นายพิชญพงษ์ เจริญภาพ

6415247022
นายพิษณุพงศ์ พลอยระย้า

6415247023
นายพีรณัฐ อินทุยศ

6415247024
นายภานุวัฒน์ ยิ้มทองสุข

6415247025
นายภูมิพงศ์ วิวาสุข

6415247026
นายมงคลชัย แสงอุทัย

6415247027
นายเมธา อินทร์หอม

6415247028
นายวุฒิชัย บุญคำ

6415247029
นายศักดิ์สิทธิ์ โกสิงห์

6415247030
นายสหัสวรรษ เหลืองทอง

6415247031
นายแสงทอง พันธุ์ศรี

6415247032
นายอรรถพล เต่าทองคำ