มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415268001
นางสาวธิชา ปานสกุล

6415268002
นางสาวนุศราภรณ์ ณรงค์ศิลป์

6415268003
นางสาวมยุริญ ทิมเครือจีน

6415268004
นายกิตติภพ มัดจุ

6415268005
นายจักรี ปิกรอด

6415268006
นายจิรายุ ศิริโชติวงศา

6415268007
นายชาคริต ทิพย์รัตน์

6415268008
นายธนันชัย พิศเพ็ง

6415268009
นายธนากร พิสิฐพัฒนพงศ์

6415268010
นายธรรมนูญ บาลีใหญ่

6415268011
นายธีรเมธ ปริมาณ

6415268012
นายธีระ เข็มกลัด

6415268013
นายนิรวิทย์ จันทร์สุวรรณ์

6415268014
นายพงศธร ยะหัวฝาย

6415268015
นายภานุพงศ์ สุขประเสริฐ

6415268016
นายมีนา ขันทองคำ

6415268017
นายศรัณย์ ไชโย

6415268018
นายศรันย์ ศรีราชเลา

6415268019
นายสิทธินนท์ ศรีอวยพร