มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415272001
นางสาวนรินทร เพ็งอ่ำ

6415272002
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พ่วงศร

6415272003
นายกุลเดช สุขใย

6415272004
นายขจิตร ไชยมงคล

6415272005
นายชัยนฤทธิ์ แย้มวงค์

6415272006
นายชาญวิทย์ ตาคม

6415272007
นายชิษณุพงศ์ ทองยิ้ม

6415272008
นายณชพล ทิมอุบล

6415272009
นายณัฐพล ธรรมรักษา

6415272010
นายณัฐพล ธานี

6415272011
นายเทวฤทธิ์ ลีลา

6415272012
นายธนกฤต คงวุธ

6415272013
นายธนวัฒน์ เหมือนทองดี

6415272014
นายธนานนท์ เพชรจรุงพร

6415272015
นายธนายุทธ นามกรณ์

6415272016
นายธวัชชัย ดาวท่าน

6415272017
นายธีรพงษ์ แรตทอง

6415272018
นายนครินทร์ สารมาตย์

6415272019
นายนัฐวุฒิ อิ่มเพ็ง

6415272020
นายปฏิวัติ สิงห์สถิตย์

6415272021
นายประพันธ์ แก้วเสนา

6415272022
นายปิยะพงษ์ อินตา

6415272023
นายพงศกร เสือผึ้ง

6415272024
นายพนธกร กงเจียม

6415272025
นายพัลลภ รัตนชาญชัย

6415272026
นายพาฌะ ธิราชเกื้อกูล

6415272027
นายพุทธิพงษ์ แสงโรชา

6415272028
นายภัทรภณ ทองคำ

6415272029
นายภาณุวิชญ์ ทานนท์

6415272030
นายภูรินทร์ มีอุดร

6415272031
นายราชัน จันทะคุณ

6415272032
นายวงศธร มากร

6415272033
นายวรายุทธ เอี่ยมบาง

6415272034
นายวิทวัส บุญปลื้ม

6415272035
นายวิทวัส ปานสุขสาร

6415272036
นายวีรภัทร สุขเจริญ

6415272037
นายศุภกร นาคทั่ง

6415272038
นายศุภวิชญ์ ไวดา

6415272039
นายสันติภาพ แก้วกำพล

6415272040
นายสิทธิโชค โสประดิษฐ์

6415272041
นายสิทธิพร สิงห์รักษ์

6415272042
นายสุธิพงษ์ เรืองหร่าย

6415272043
นายอนุวัตร เข็มทอง

6415272044
นายอภิรักษ์ แสงหล้า

6415272045
นายเอกภพ มันพร้าว

6415272046
นาย ทินภัทร เมฆอ่ำ

6415272047
นาย ปริญญา ตันหยงทอง

6415272048
นาย สิทธิศักดิ์ สวนปาน