มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415248001
นางสาวนริศรา สุขสังขาร

6415248002
นางสาวปรารถนา เรืองฤทธิ์

6415248003
นางสาวยุวนันท์ พลอยไป

6415248004
นายกิตติคุณ ไชยสุริยงค์

6415248005
นายจักรกฤษณ์ ยานาบัว

6415248006
นายจิรสิน แซ่ย่าง

6415248007
นายเฉลิมศักดิ์ ประกอบบุญ

6415248008
นายณัฐวรรธน์ นุ่มประดิษฐ์

6415248009
นายทรงวุฒิ เชื้อบุญมี

6415248010
นายธนพล แจ่มเกิด

6415248011
นายธนายุต แจ่มทุ่ง

6415248012
นายนภดล รุ่งเรือง

6415248014
นายภาคิน กองคำ

6415248015
นายภานุวัฒน์ หอมละออ

6415248016
นายภูธเนศ โพธิ์แตง

6415248017
นายเมธิส จันศรี

6415248018
นายวริทธิ์ธร ศรีวิไล

6415248019
นายศิรวุฒิ สินคง

6415248020
นายศุภกฤช เหมฤดี

6415248021
นายสิทธิพน คงมี

6415248022
นายอภิชัย มาพันนะ

6415248023
นายอาทิตย์ บุญสอน