มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415248013
นายนันทกร จันทร์หอม

6415248024
นายเอกสรา ผลพระ

6415248025
นายกันตพล ศรีเมฆ

6415248026
นายกิตติภูมิ โวหารพจน์

6415248027
นายชโยดม แย้มศักดิ์

6415248028
นายณัฐพงศ์ อ่องเนียม

6415248029
นายณัฐพล สีขุมเหล็ก

6415248030
นายทวีชัย ทองทา

6415248031
นายธนชิต ศุภะคะ

6415248032
นายธนาวุฒิ พ้ายผา

6415248033
นายธัชชัย โกลากุล

6415248034
นายธีรพัฒน์ พร้อมเพรียง

6415248035
นายธีรภัทร์ เพชระบูรณิน

6415248036
นายนพณัฐ บัวบุญ

6415248037
นายนพรุจ พรมพิราม

6415248038
นายนัฐวุฒิ คำรัตน์

6415248039
นายปฏิภาณ อินแสง

6415248040
นายภาติยะ อยู่หลัง

6415248041
นายศกานต์ จันทร์สิงขรณ์

6415248042
นายศักดิ์สิทธิ์ เสียงกอง

6415248043
นายศิครินทร์ สอนสุข

6415248044
นายสิทธิชัย โพธิ์ทอน

6415248045
นายสุทธิพจน์ สังข์แสง

6415248046
นายอนุภาพ บรรดาสุข

6415248047
นายเอกสิทธิ์ สายคำติ่ง

6415248048
นาย กีตาร์ ศรีกุมาร

6415248049
นายรัตนชัย สีบุ