มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415250003
นายกมล ตันภูคำ

6415250004
นายกฤตภาส บุญศรี

6415250005
นายเกียรติศักดิ์ นาครินทร์

6415250007
นายจักรพงษ์ สุขเทศ

6415250008
นายจารุวัฒน์ โนสูงเนิน

6415250009
นายจิรายุ เจนจบ

6415250010
นายชานนท์ อุระอิต

6415250011
นายณัชพล ศรีคง

6415250012
นายณัฐกิตติ์ เจตบุตร

6415250013
นายณัฐนันท์ ทับเงิน

6415250014
นายณัฐวุฒิ บุญด้วง

6415250015
นายธีรติ พรมกา

6415250016
นายธีรภัทร์ จีนย้าย

6415250017
นายธีรวุฒิ โพธิ์เจริญ

6415250018
นายนครไทย นวลหลง

6415250019
นายนพรัตน์ ตาลเยี่ยน

6415250020
นายนันทกร จงโปร่งกลาง

6415250021
นายบูรพา เนียมจันทร์

6415250022
นายประภัสศักดิ์ ยอดบัว

6415250023
นายปัญจะ ตุ้มทอง

6415250024
นายพลวรรธน์ ปันทัน

6415250025
นายพีรภัทร เพชรพงษ์

6415250026
นายภัทรชนน ชนะมณี

6415250027
นายภาคภูมิ วรรณไทย

6415250028
นายภาณุพล อิ้มทับ

6415250029
นายภาณุวัฒน์ หมีคุ้ม

6415250030
นายภูษิต เทศทอง

6415250031
นายยุโรป กายถวาย

6415250032
นายวรายุ สาพิมพ์

6415250033
นายวัฒนา ทองดี

6415250034
นายวายุภักต์ ม่วงแย้ม

6415250035
นายวิศรุต พุกสากเหล็ก

6415250036
นายศิริชัย ไกรทอง

6415250038
นายสุริยา เบ็งยา

6415250039
นายเสฎฐวุฒิ สิทธิพร

6415250040
นายอนาวิล ทองดี