มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415252001
นางสาวณัฐนิดา ขำหินลาด

6415252002
นางสาวนริศรา บุญเกิด

6415252003
นางสาวนิตยา เรือนนุช

6415252004
นางสาวเนาวรัตน์ ซ้ายแพร

6415252005
นางสาวเบญจมาศ มาลิวงค์

6415252006
นางสาวรัญชนา มั่นเหมาะ

6415252007
นางสาวสายธิติมา สนธิกุล

6415252008
นางสาวหนึ่งฤทัย อยู่ชุ่ม

6415252009
นายจิตติณญ์ พงศ์กิตติวิบูลย์

6415252010
นายจิระพงศ์ อินทราช

6415252011
นายจิราวัฒน์ เกตุหอม

6415252012
นายฐนกร หอมกระแจะ

6415252013
นายณัฐกฤต องอาจ

6415252015
นายธนดล โชติสุวรรณ

6415252016
นายธีรภัทร ทัพถวิล

6415252017
นายปณิธาน อยู่ดี

6415252018
นายปัชชญา ธนัชกรองกุล

6415252019
นายพงศกร ดารารัตน์

6415252020
นายวชิรวิชญ์ ยมจันทร์

6415252021
นายวิทวัส บุญมาก

6415252022
นายวีรภัทร ม่วงเก่า

6415252023
นายศิวดล สุขธรรม

6415252024
นายศุภกร วิละปิง

6415252025
นายสิทธิกร ปาอัตติปา

6415252026
นายสิทธิชัย อำไพพิศ

6415252027
นายสุริยา ชำนาญผา

6415252028
นายอนุวัฒน์ ลูกอินทร์

6415252042
นายธนภัทร หนูสุก

6415252054
นายเสธรภูมิ คำทอง