มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415252014
นายณัฐพงษ์ คงพันธ์

6415252029
นางสาวกาญหทัย บุญมา

6415252030
นางสาวกุลณัฐ รักชาติ

6415252031
นางสาวจิตติมากร ชนะสงคราม

6415252032
นางสาวชุลีกร พานะที

6415252033
นางสาวณัฐนันท์ เทศบ้านเกาะ

6415252034
นางสาวเต็มศิริ มะลิทอง

6415252035
นางสาวทิพย์สุดา หล้าติ๊บ

6415252036
นางสาวมาลัย ตันทอง

6415252037
นางสาวศศิวิมล พิรุณศาสตร์

6415252038
นายฉัตรชนก ใจเอื้อ

6415252040
นายชานนท์ ช่วยการ

6415252041
นายทศวรรธ จันทร์ดำ

6415252043
นายธนากร ทองแตม

6415252044
นายธรรมรัฐ คงอิว

6415252045
นายปฏิภาณ คล้ายจริง

6415252046
นายปรเมศ พัดศรี

6415252047
นายพีรพัฒน์ เครือขัด

6415252048
นายมณฑล กล้าหาญ

6415252049
นายฤทธิ์ศักดิ์ อ้นเอน

6415252050
นายวงศกร ศรีสิริโชค

6415252051
นายวรัญญู ยอดสิน

6415252053
นายศุภกฤษณ์ สิงห์เสริมวงษ์

6415252055
นายอดิกันต์ จันทรจิตร

6415252056
นายอดิศักดิ์ กลั่นคุ้มขัง