มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6415253001
นางสาวชญานิน จีนใจตรง

6415253002
นางสาวชนาภา จีนใจตรง

6415253003
นางสาวบุณยาพร เล้าเจริญพนา

6415253004
นางสาวพิมพ์อร เสาหิน

6415253005
นางสาวรัตนวดี สีดามา

6415253006
นางสาวศุภสจี ศิรินาค

6415253007
นางสาวอโณทัย แก้วอุดม

6415253008
นางสาวอัมพร อนุยูร

6415253009
นายจตุพัฒน์ วรรณดี

6415253010
นายชาคริต ฤทธิ์เทพ

6415253011
นายโชติเดชา ผิวอ่อนดี

6415253012
นายณัฐพงษ์ นิลภัย

6415253013
นายณัฐวัฒน์ พูลเพิ่ม

6415253014
นายธนพล ฉ่ำฆ้อง

6415253015
นายธีรพัฒน์ บุญมีจิว

6415253016
นายนุติพงษ์ แก้วจีน

6415253017
นายพรพิพัฒน์ กาฬรัตน์

6415253018
นายพัณฒิวานนท์ จันทะคุณ

6415253019
นายพิตตินันท์ ธัญญา

6415253020
นายพิรภพ อยู่เย็นดี

6415253021
นายไพรัช คร้ามสมอ

6415253022
นายรัฐภูมิ หาแก้ว

6415253023
นายวงศธร คนหลัก

6415253024
นายวิศรุต พิมรักษา

6415253025
นายวุฒิชัย การะภักดี

6415253026
นายศุภกร ไขนงาม

6415253027
นายสหัสวรรษ พึ่งแจ่ม