มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 25/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6432419001
นางสาวจันทวรรณ บุญประจง

6432419002
นางสาวชมพูนุท เพ็ชรประจำ

6432419003
นางสาวณภัค เปลี่ยนกริม

6432419004
นางสาวน้ำทิพย์ ดวงสุรินทร์

6432419005
นางสาวบุษยมาศ อนันท์เงิน

6432419006
นางสาวเบญจมาศ ไม้ส้มซ่า

6432419007
นางสาวเปมิกา สร้อยแก้ว

6432419008
นางสาวสุชาดา นงค์พรหมมา

6432419009
นางสาวอนุสรา จ้อยมี

6432419010
นางสาวอรอนงค์ แจ้งตรง

6432419011
นายกรพจน์ หิมะพรม

6432419012
สิบโทชนายุทธ สุขเกษ

6432419013
จ่าอากาศตรีดุลยทรรศน์ อ้วนวิจิตร

6432419014
นายธนพล คลังกำเหนิด

6432419015
นายวรรณพงษ์ วงษ์จันทร์หาญ

6432419016
สิบตรีวันชัย อินนรา

6432419017
นายสิริชัย ด้วงฟู

6432419018
นายอนันต์ยศ ดาวเศรษฐ์

6432419019
นางสาวธารีรัตน์ คำจาย