มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 25/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6432407001
นางสาวนนทวดี นวมน้อย

6432407002
นางสาวพรรณนิภา ภู่พันธ์

6432407003
นางพิมพ์ผกา ยิ้มรอด

6432407004
นางสาวพิมพ์วิภา สืบสายอ่อน

6432407005
นางสาววรุณทิพย์ แก้วถม

6432407006
นางสาวสุภัชชา หนักเพ็ชร์

6432407007
นางสาวอรกาญจน์ แสวงสุข

6432407008
นายคุณากร ทองชาวนา

6432407009
นายจักรกฤษ ศรีคล้าย

6432407010
นายสุรเชษฐ อุ่นแก้ว

6432407011
นายอเทน จันทร์เชย

6432407012
นายอามร ทรงแก้ว

6432407013
นายวรเดช บูชาวัง