มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 25/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6432418001
นางกรรณิกา อยู่คง

6432418002
นางสาวกวินทรา คุณยศยิ่ง

6432418003
นางสาวณัฐปภัสร์ ถานี

6432418004
นางสาวธนากาญจน์ ช่วยหลำ

6432418005
นางสาวธิชาภัทร หล่องตากล้า

6432418006
นางสาวรัตติกาล เถื่อนชนะ

6432418007
นางสาวรัตนาภรณ์ อินกรัด

6432418008
นายนราวิชญ์ นรถี

6432418009
นายประเสริฐ จันทะคุณ

6432418010
นายปรีชา แป้นจันทร์

6432418011
นายภราดร โพธิ์ดง

6432418012
นายภาคภูมิ ศรีอ๊อด

6432418013
นายเอกราช จับคล้าย

6432418014
นางลำจวน รอดฤทธิ์