มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) 25/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6432416001
นางสาวกรัญญา ศรีษะเกตุ

6432416002
นางสาวจิราภรณ์ แย้มเจริญ

6432416003
นางสาวพัชรี สุนีย์

6432416004
นางสาวพิมพ์ชนก วรรณสด

6432416005
นางสาวพิมพ์มาดา วรรณสด

6432416006
นางสาวเรวดี พุฒลา

6432416007
นางสาวศิริลักษณ์ นาคแก้ว

6432416008
นางสาวอนัญภรณ์ อ่อนสนิท

6432416010
นายณัฐวรรธ์น เพชรกาญจน์กุล

6432416011
นายนนุพงศ์ ดวงสุรินทร์

6432416012
นายนรภัทร สุทธิสาร

6432416013
นายสุภัสสรา สายทอง

6432416014
นางสาวจิตตรารัตน์ ยอดนิล

6432416015
นายอภิธาน ธาราแสวง