มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 25/36 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6432412031
นางสาวชญานิศ เรือนเดื่อ

6432412032
นางสาวชนิดาภา คงธนาเวช

6432412033
ดาบตำรวจหญิงชุติมา กุลประดิษฐ์

6432412034
นางสาวณัฐรุนันท์ ถิ่นน้ำใส

6432412035
ดาบตำรวจหญิงวิชญาพร บำรุงศรี

6432412036
ร้อยตำรวจโทกอสิณธ์ กุลเพชรประสิทธิ์

6432412037
สิบตำรวจตรีชัยวุฒิ สุขเกิด

6432412038
สิบเอกณัฐพงศ์ เชื้อผู้ดี

6432412039
สิบตำรวจโทนวพัฒน์ รัตนกูล

6432412040
นายนายจาตุรนต์ ไชยโย

6432412041
นายวรพล ถังทอง

6432412042
ว่าที่ร้อยโทสุเมธ รักปรางค์

6432412043
นายเสนาะ ศรีพิเศษ

6432412048
ว่าที่ร้อยตรีเริงชัย โพธิ์เจริญ

6432412049
สิบตำรวจตรีอนุชา พิชวงค์

6432412055
นายภควัต ปิ่นคำ

6432412059
นายภาณุวัฒน์ อยู่คอน