มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ 25/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6432422001
นางสาวกชพรรณ กันจู

6432422002
นางสาวจิราภรณ์ เขตรกัน

6432422003
นางสาวชลธิชา บัวงาม

6432422004
นางสาวณัฐณิภา ภู่บุญ

6432422005
นางสาวประภาทิพย์ เนียมหอม

6432422006
นางสาวปวีณา รามประเสริฐ

6432422007
นางสาวเมวีญา ขันแก้ว

6432422008
นางสาวรสริน วรสิทธิ์

6432422009
นางสาววริศรา วัฒนกุลชัย

6432422010
นางสาวสุภาวดี กานตารัมภ์

6432422011
นายกตัญญู ชุษณานันท์

6432422012
นายกฤษณ์ ไกรสมสาตร์

6432422013
นายเก่ง ศิริวงศ์

6432422014
นายจักรพรรณ เพชรพล

6432422015
สิบเอกจักรภาพ ประทุมศรี

6432422016
นายทศพร บุญมา

6432422017
จ่าอากาศเอกธนภูมิ ศรีรอด

6432422018
นายธีรกรณ์ สีนวนขำ

6432422019
นายพิทักษ์ ป้อมทุ่ง

6432422020
นายวงศกร เนตรบุตร

6432422021
นางสาวพรทิพย์ ขุนทอง

6432422022
นางสาววิรัญญา ใจทน