มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 25/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6432247001
นางสาวเมวิกา ยังถิน

6432247002
จ่าสิบตรีกรนันทน์ วังแง่

6432247003
นายเกียรติศักดิ์ เสนานุช

6432247004
นายณัฐวุฒิ เขียวตระกูล

6432247005
สิบโทณัฐวุฒิ วิจิตร

6432247006
นายธนกฤต สุขศรีม่วง

6432247007
นายธนัชย์ธัท หอวรรณภากรณ์

6432247008
นายธนินวิชญ์ วังซ้าย

6432247009
จ่าอากาศตรีปฐวี ศรีโชติ

6432247010
นายวรวุฒิ มากสาคร

6432247011
สิบโทศุภชัย เปรมปรี

6432247012
นายสิทธิพงษ์ วงทิมเสน

6432247013
นายอุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี

6432247014
นายพัฒนศักดิ์ บางยิ้ม