มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 25/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6432426001
นางสาวเกวลี แสวงสุข

6432426002
นางสาวณัฐธิชา หินตั้ง

6432426003
นางสาวธัญวรัตน์ ภาเขื่อนแก้ว

6432426004
นางสาวนฤทัย พุทธพันธ์

6432426005
นางสาวนวิยา คำผงแดง

6432426006
นางสาวสุภาพร จูบ้านไร่

6432426007
สิบโทกฤษณะ วรีฤทธิ์

6432426008
สิบตรีจักรกฤษณ์ ดรุณบัณฑิตย์

6432426009
นายจีณะดิษฐ์ เมฆเขียว

6432426010
นายเจษฎางค์ ปิยะวงค์

6432426011
สิบเอกชัยวัฒน์ ประภาวะกา

6432426012
นายชานน คำยันต์

6432426013
สิบตรีณัฐภัทร แจ้งอรุณ

6432426014
นายดลพิษิฐ บัวผัน

6432426015
สิบตรีทรงพล บุญแข็ง

6432426016
จ่าสิบตรีธนาธิป เพ็งเนียม

6432426017
สิบตรีธนาวิน ปิติวรรณ

6432426018
สิบโทธีรพล ศรีริคำ

6432426019
นายธีรพันธ์ จันทร์หอม

6432426020
นายนิติพล วัดสิงห์

6432426021
สิบตรีปฏิภาณ เกษพักตร์

6432426022
สิบเอกปารมินทร์ ธรรมสอน

6432426023
นายพิพัฒน์พงษ์ ลิมปะพันธุ์

6432426024
สิบโทยิ่งยง พันธุ์งาม

6432426025
นายวิวรรธน์ ขัติวงษ์

6432426026
สิบตรีวีรยุทธ บัวป้อม

6432426027
สิบตรีศรัณทร สุทธิ

6432426028
นายศิวณัฐ ภู่หยัด

6432426029
สิบตรีสมเกียรติ มีสา

6432426030
นายสรภพ เขียวนนท์

6432426031
นายสฤษฏ์พงศ์ คำมานิตย์

6432426032
นายสิทธิศักดิ์ คูณอาจ

6432426033
นายสุขสันต์ เหล่าพิลัย

6432426034
สิบตรีสุรเดช ฤกษ์ลักษณี

6432426044
สิบตรีขจรวิทย์ ปวงฟู

6432426048
สิบตรีชัยวัฒน์ อยู่นิ่ม

6432426067
สิบโทจิรายุส จันทนา

6432426070
สิบตรีอธิปชาติ พ่วงดี