มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 25/33 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6432426035
นางสาวนิชาภัส รอดประเสริฐ

6432426036
นางสาวนิตติยา ปัญทะนา

6432426037
นางสาวบุณยาพร หยวกวัฒน์

6432426038
นางสาวรัชนียากร ขุนทอง

6432426039
นางสาววสุธิดา ทับแสง

6432426040
นางสาวศิรินธา ใคร้ยะ

6432426041
นายกฤตชัย บางบุญนาค

6432426042
นายก้องกิฎากร เกตุตระกูล

6432426043
สิบตรีกิตติชัย อินทำ

6432426045
สิบเอกจิรวัฒน์ อินทร์นเรศ

6432426046
นายชวภณ มีเพียร

6432426047
นายชัยภัทร จำลอง

6432426049
สิบตรีชานน คุ้มอักษร

6432426050
สิบเอกชินกฤต ประสพพงษ์

6432426051
นายณัฐพนธ์ ถะเกิงผล

6432426052
สิบตรีณัลทวัฒน์ จันทร์หอม

6432426053
สิบตรีธนกิตต์ แก้วซุง

6432426054
สิบเอกธัชชัย เอี่ยมสะอาด

6432426055
นายพงษ์พันธ์ อินทรศร

6432426056
สิบโทพนธกร แก้วจิตร

6432426057
นายพลวัต มีเนตรขำ

6432426058
นายพิชญานิน หนองหลวง

6432426059
สิบโทภาณุวิชญ์ ครุฑอ่ำ

6432426060
สิบเอกวรเชษฐ์ ช้างพินิจ

6432426061
สิบเอกวัชรพล จิ๋วอยู่

6432426062
นายศรัณย์ การเที่ยง

6432426063
สิบตรีสงกรานต์ พรหมพนัส

6432426064
นายอัฐวิทย์ ดุลย์เภรี

6432426065
สิบโทเอกพงศ์ ขวดแก้ว

6432426066
สิบโทเอกพันธ์ สมบูรณ์

6432426068
นายจาตุรงค์ แพรงาม

6432426069
สิบโทถิราวัฒน์ คำจริง

6432426071
นางสาวนัทธมน สิงห์รัก

6432426072
นางสาวกรองทอง กันทิยะ