มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 25/05 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435224001
นางสาวกวินธิดา ศิริภักดิ์

6435224002
นางสาวดวงเดือน ปรีดามณี

6435224003
นางสาวธิดารัตน์ จ้ำดา

6435224004
นางสาวเบญจา คงกะพันธ์

6435224005
นางสาวปวิชญา พลอยครุฑ

6435224006
นางสาววนาลี มงคลชัยพิพัฒน์

6435224007
นางสาวศิริรักษ์ เกตุศรี

6435224008
นายกษิด์เดช กันนะพันธุ์

6435224009
จ่าอากาศตรีกิตติธัช มาโพธิ์

6435224010
นายชัยมงคล จรทอง

6435224011
นายณัฐชนน ชูเขียว

6435224012
นายณัฐภัทร พูลเส็ง

6435224013
นายต่อสกุล อาจหาญ

6435224014
จ่าอากาศตรีธนภัทร เสนกัลป์

6435224015
นายธีรพล คัมภีร์

6435224016
จ่าอากาศตรีภาสกร นาคสำราญ

6435224017
นายวิทวัส ยะนิล

6435224018
นายสิทธิ์เทพ ลิขิตสถาพร

6435224019
จ่าอากาศตรีสิริดนย์ ชัยรัตนคำโรจน์

6435224020
นายอภิรักษ์ บัวนวล

6435224021
นายชินกฤต จ่านาค