มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 25/07 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435603001
นางสาวชวัลพัชร แสงสาท

6435603002
นางสาวญาธิณี ด่านทิม

6435603003
นางสาวณีรนุช ศักดิ์ดี

6435603004
นางสาวนิศารัตน์ เจียมพัว

6435603005
นางสาวรสริน มีทั่ง

6435603006
นางสาวลลนา สัจจวรารักษ์

6435603007
นางสาวศิริกร เพียขันที

6435603008
นางสาวอรสา สามะเถื่อน

6435603009
นายชาญฤทธิ์ ขุนจง

6435603010
สิบโทณัฏฐพล สารปา

6435603011
นายวีระยุทธ กงเรือ

6435603012
สิบตรีอนันท์ อุ่นวงค์

6435603013
นางสาวศิรินันท์ ยอดธูป