มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 25/08 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435606001
นางสาวจริยา ดาบคม

6435606002
นางสาวชลธิดา มัชฌิมา

6435606003
นางสาวชลิตา อินทร์น้อย

6435606004
นางสาวฐิติมา เอี่ยมสำอางค์

6435606005
นางสาวณิชกานต์ ลาวิน

6435606006
นางสาวถิรดา บุตรดี

6435606007
นางสาวธมลวรรณ แสวงผล

6435606009
นางสาวน้ำทิพย์ เอี่ยมชาวนา

6435606010
นางสาวฝนทิพย์ ยาเที่ยง

6435606011
นางสาวพรนภัส พรอยแหวน

6435606012
นางสาวพรนิภา พรหมมาพันธุ์

6435606013
นางสาวพิชญนัน แก้วสอาด

6435606014
นางสาวพุธิตา วงนะที

6435606015
นางสาวภาวิณี พุดดวง

6435606016
นางสาวมนัสพร นิลเอม

6435606017
นางสาวเยาวลักษณ์ ซัววงษ์

6435606018
นางสาวสุดารัตน์ เมาะสมาน

6435606019
นางสาวสุทัตตา อ่ำจำปา

6435606020
นางสาวสุนิตา โตสี

6435606021
นางสาวสุพัตรา เพ็ชรชื่น

6435606022
นางสาวอริสา ด้วงนุช

6435606023
นางสาวอัญชิสา คำชู

6435606024
สิบเอกคงขจรศักดิ์ พลเยี่ยม

6435606025
นายจักกฤษณ์ แป้นทอง

6435606026
นายไชยภพ ชะรุมรัมย์

6435606027
นายณาวินทร์ เพชรไพศาล

6435606028
นายศุภกานต์ สีมาอิ้ง

6435606029
นายสิทธิชัย ชูเที่ยง

6435606030
นายอารี อ่อนคล้อย

6435606031
นายชนะโชค พิมพ์สอน