มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 25/10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435602001
นางสาวจิราพร กระการดี

6435602002
นางสาวจิราภรณ์ สุขเกษม

6435602003
นางสาวจุฑามาศ พูนพิพัฒน์

6435602004
นางสาวชนกนันท์ เมฆเสือ

6435602005
นางสาวชนากานต์ ไต๋เจริญ

6435602006
นางสาวชลรัตน์ดา ภู่สวัสดิ์

6435602007
นางสาวณัชนันท์ แซ่เตีย

6435602008
นางสาวนัฐพร อภิมา

6435602009
นางสาวนารีรัตน์ โพนกระโทก

6435602011
นางสาวนิชาภัทร สระทองคำ

6435602012
นางสาวนิภาวรรณ กันคุ้ม

6435602013
นางสาวปิยะดา บทมาตย์

6435602014
นางสาวปุญณิศา ทิมแก้ว

6435602015
นางสาวพัสตรา จังอินทร์

6435602016
นางสาวพิชญาณ์มญชุ์ อ่อนอ้าย

6435602017
นางสาวภัทรวดี สีขุ่ย

6435602018
นางสาวมนัสสวี พจนรุ่งโรจน์

6435602019
นางสาวรัชนีกร อ่อนฉุน

6435602020
นางสาวรัชสุดา สูงเหล็ก

6435602021
นางสาววรรณภา ทองรอด

6435602022
นางสาววรรณสิริ โพธิเขียว

6435602023
นางสาววฤทธิ์ตา มีสุวรรณ

6435602024
นางสาววัชราภรณ์ อยู่พ่วง

6435602025
นางสาววิลาวัณย์ อรุณรัตน์

6435602026
นางสาวศรัณยา รักษา

6435602027
นางศิรภัสสร เดชสนธิ

6435602028
นางสาวสุกัญญา โภชนจันทร์

6435602029
นางสาวสุทธิดา ขยันยิ่ง

6435602030
นางสาวสุนิสา เทียนทัน

6435602032
นางสาวสุวิมล คงสัมมา

6435602033
นายคณพศ พันธ์ทอง

6435602034
นายจิรพนธ์ สระสีกาฬ

6435602035
พันตรีตรีทิพย์ กลิ่นสุวรรณ

6435602036
นายเตชชน บวรพลภัทร

6435602037
นายธนายุส หมื่นท่อง

6435602038
นายนพพล รอดรังษี

6435602039
พันโทประเสริฐ จันทร์ศรีทอง

6435602040
นายพีรัช จุ้ยจำลอง

6435602041
นายภคิน อุ่นสกล

6435602042
นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์

6435602043
นายรัชพล มั่นประสงค์

6435602044
นายวชิราวิทย์ พรมมีเนตร์

6435602045
นายสุรยุทธ เทือกภูเขียว

6435602046
นายอภิวัฒน์ จันทวี

6435602047
นางสาวลลิตา คลีเมือง

6435602048
นางสาวอภิสรา สนิท