มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 25/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435622001
นางสาวกรกนก รอดกสิกรรม

6435622002
นางสาวกฤติยา พรหมจันทร์

6435622003
นางสาวกัลยารัตน์ พรมกล่ำ

6435622004
นางสาวกุลิสรา แก้วสอาด

6435622005
นางสาวจันจิรา เศษอุดม

6435622006
นางสาวจารุนันท์ แสงพิมพ์

6435622007
นางสาวจารุนันท์ หาญอยู่

6435622008
นางสาวจิรัชญา วันทองสุข

6435622009
นางสาวจิราพร โสมภรีย์

6435622010
นางสาวเฉลิมพร คำดี

6435622011
นางสาวนรินทร สุขคำ

6435622012
นางสาวน้ำมิ้ม ศรีภูธร

6435622013
นางสาวเบญจพร เกิดไทย

6435622014
นางสาวประวัสดา สุ่มนาค

6435622015
นางสาวปริชาติ เทวิละ

6435622016
นางสาวพรรณี ศรีบัว

6435622017
นางสาวพิมศิริ ชมมี

6435622018
นางสาววรารัตน์ เป้รอด

6435622019
นางสาวศุภมาส คงเสมา

6435622020
นางสาวสิราภรณ์ เกิดบ้านใหม่

6435622021
นางสาวสุนิสา สุขใส

6435622022
นางสาวอุทุมพร หนองทราย

6435622023
นายกุลบุตร จินันทุยา

6435622024
นายขจรศักดิ์ หงษ์สิบเจ็ด

6435622025
นายคงคา ทองพานเหล็ก

6435622026
นายชิษณุพงศ์ วงศ์เสาร์

6435622027
นายตรรกย แซ่อึ้ง

6435622028
นายธนพัฒน์ ศรีสุพรรณ

6435622029
สิบเอกธีรภัทร์ ลอยพงษ์ศรี

6435622030
นายพีรพล พรมมีเนตร์

6435622031
นายวรวุฒิ คชแก้ว

6435622032
นายวัชระพงษ์ นาคจาด

6435622033
นายสรณ์ สรณตรัยสถิต

6435622034
นายหฤษิต จันทวงศ์

6435622035
นายกฤษฎิ์ พวงดอกรัก

6435622036
นางสาวจีรัชญาญ์ โชคธนะปรีดากุล

6435622037
นางสาวยุวดี เจริญแพทย์