มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 25/11 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435615001
นางสาวกนกรัตน์ ยินดี

6435615002
นางสาวกวินทิพย์ อัสถิ

6435615003
นางสาวจารุวรรณ ใจฟู

6435615004
นางสาวจิณธิดา กางศรี

6435615005
นางสาวชนิดา แสงสุริยา

6435615006
นางสาวชนิสรา แย้มกรณ์

6435615007
นางสาวฑิตยา วงษาวยอด

6435615008
นางสาวณัฏฐณิชา เกี่ยวพันธ์

6435615009
นางสาวณัฐชา สอนแก้ว

6435615010
นางสาวดารินทร์ ทวีหันต์

6435615011
นางสาวธัญญารัตน์ บัวสิงห์คำ

6435615012
นางสาวเบญญา จันทร์สอน

6435615013
นางสาวประภาศิริ นวมเอม

6435615014
นางสาวปิยะธิดา แก้วศรีโพธิ์

6435615015
นางสาวพรชนิตว์ กระแสเทพ

6435615016
นางสาวพลอยไพลิน โลหะนี

6435615017
นางสาวพิมพ์ชนก อินทัพ

6435615018
นางสาวพิมลพรรณ พึ่งเพ็ง

6435615019
นางสาวภัทรธิดา จิตารักษา

6435615020
นางสาวภัทรีภรณ์ เงินบำรุง

6435615021
นางสาวภาวิณี ลี้ตั้งเจริญ

6435615022
นางสาวรัชนก เนียมหอม

6435615023
นางสาวรุจรดา รสเผือก

6435615024
นางสาววนัสนันท์ เที่ยงน้อย

6435615025
นางสาววราภรณ์ สิงหเดช

6435615026
นางสาววาริสา เรืองคำ

6435615027
นางสาววิภาลักษณ์ น่วมมี

6435615028
นางสาววิมลพรรณ นนทะโคตร

6435615029
นางสาววิลาวรรณ มั่นคง

6435615030
นางสาวศิริภารัตน์ ดรเนตรงาม

6435615031
นางสาวสุกัญยา ศรีทา

6435615032
นางสาวสุปรียา บุญกลั่นสอน

6435615033
นางสาวสุวัจนี เรืองวิทยาศักดิ์

6435615034
นางสาวอลิษา จันทร์สิงห์

6435615035
นายกฤษฎา ลาภเจริญ

6435615036
นายทศพล กิตินันทน์

6435615037
สิบเอกวรจักรี ปั้นประเสริฐ

6435615041
นางสาวเกศินี โมกคล้าย

6435615054
นางสาวปภาวดี สุวรรณสนธิ์

6435615055
นางสาวพรชิตา บุญถึง

6435615075
นางสาววรดา คำขอด

6435615079
นางสาวบุญรัตน์ ชองขันปอน

6435615081
นางสาวพิริยา มายอด