มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 25/12 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435615038
นางสาวกนก ทองพูล

6435615039
นางสาวกฤษสิริ วรเมธาพิพัฒน์

6435615040
นางสาวกัญญ์ณพัชร วงศ์เจริญชัยชนะ

6435615042
นางสาวจีรนันท์ พลอาจ

6435615043
นางสาวเจนจิรา จีปวก

6435615044
สิบตำรวจตรีหญิงชนิดาภา รัตนโยธาสกุล

6435615045
นางสาวชุติภรณ์ ด้วงฟู

6435615046
นางสาวฐิติมา ฉ่ำชุ่ม

6435615047
นางสาวณัฐกานต์ ประสาทชัย

6435615048
นางสาวณัฐวดี สระเกตุ

6435615049
นางสาวณัฐวรา วิเศษโวหาร

6435615050
นางสาวดวงแก้ว แดงชาวนา

6435615051
นางสาวธัญสุดา บัวอินทร์

6435615052
นางสาวนริศรา ยอดจันทร์

6435615053
นางสาวเบญจพร สุริยะริน

6435615056
นางสาวพรทิพา เหล่าวัฒนา

6435615057
นางสาวพัชรี ภาครฉิม

6435615058
นางสาวภัทราพรรณ แมวอินทร์

6435615059
นางสาวมนทิชา เนตรใย

6435615060
นางสาวมาริษา นันทนพิบูล

6435615061
นางสาววรภัทร์ ทั่งทอง

6435615062
นางสาววรรณรดา สุโพธิ์

6435615063
นางสาววราภรณ์ จินดา

6435615064
นางสาววริศเรศ หลากจิตต์

6435615065
นางสาววาริณี วัฒทัน

6435615066
นางสาวศรัญญา เมฆสันต์

6435615067
นางสาวศุภรัทธ์ ศรีสุข

6435615068
นางสาวสิริยากร เกณฑ์ลาด

6435615069
นางสาวสุกัญญา รอดนวล

6435615070
นางสาวสุนิษา ปัจจัยยา

6435615071
นางสาวสุมิตรา สนั่นทุ่ง

6435615072
นางสาวเสาวลักษณ์ คำแก้ว

6435615073
นางสาวอนุสรา แม่งมา

6435615074
นางสาวอิสตรี ยามสุข

6435615076
นางสาวน้ำผึ้ง ราชานนท์

6435615077
นางสาวมุฐิตา นุชสูงเนิน

6435615078
นางสาวหทัยชนก เมฆี

6435615080
สิบโทหญิงพลอยศิริ พลอยศรี